Anadolu’nun Fethi

Anadolu’ya İlk Türk Akınları

Anadolu’ya ilk Türk akını, IV. yüzyılda Avrupa Hunları tarafından yapıldı (398). İkinci Türk akınını VI. yüzyılda Sabirler (Sabarlar) gerçekleştirdi. Anadolu’ya üçüncü olarak, Abbasilerin hizmetindeki Müslüman Türkler girdiler. Bizans İmparatorluğu’na karşı yapılan mücadelelerde Türkler de yer aldı.

Çağrı Bey Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce Anadolu’ya akınlar yapmaya başladı. Amacı Gaznelilerin ve Karahanlıların baskısı sonucu yeni bir yurt aramaktı. Çağrı Bey keşif amacını taşıyan bu seferlerden bol ganimetle döndü (1015-1021).

Büyük Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Tuğrul Bey kitleler halinde Horasana gelen yurtsuz Oğuzları (Türkmenler) Anadolu’ya yönlendirdi. Böylece hem İslam dünyasının zarar görmesi engellenecek, hem de Türkmenlere yeni yurt bulunmuş olacaktı.

Tuğrul Bey İbrahim Yınal ve Kutalmış’ı, Anadolu’da fetihler yapmakla görevlendirdi. Selçuklular Gürcülerin desteğiyle oluşan Bizans ordusunu Pasinler’de ağır bir yenilgiye uğrattı (1048). Selçuklular Van Gölü’nden Trabzon’a kadar olan bölgede hâkimiyet sağladılar. Pasinler Savaşı Selçuklularla Bizans kuvvetleri arasında yapılan ilk önemli savaştır. Aynı zamanda Bizans’a karşı kazanılan ilk büyük zaferdir.

Tuğrul Bey döneminde Türk akınları Kızılırmak’a kadar ilerledi (1060).

Anadolu’ya yapılan akınlar Alp Arslan döneminde de devam etti. Anadolu’ya akınlar yapmak için görevlendirilen Büyük Selçuklu komutanları, 1067 yılında Kayseri ele geçirilerek Çukurova’ya kadar ilerlediler. 1070 yılında Doğu Anadolu’ya gelen Alp Arslan, Malazgirt ve Erciş’i fethettikten sonra güneye inip Halep’i kendine bağladı. Sultan Alp Arslan ordusu ile Halep yakınlarında iken Bizans imparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen)’in çok büyük ve güçlü bir ordu ile Doğu Anadolu’ya doğru gelmekte olduğunun haberini aldı. Bunun üzerine seferini yarıda kesen Alp Arslan Ahlat’a gelerek savaş hazırlıklarına başladı.

Amerika'nın Keşfi

Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Göre, Amerika'yı, Colomb'tan Önce Müslümanlar Keşfetti

Frankfurt Üniversitesi Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Direktörü ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin, 14 Nisan 2006'da, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi Konferans salonunda "Amerika'nın Müslümanlar Tarafından Colomb Öncesi Keşfi" konulu bir konferans verdi.

Konferansta Amerika'nın doğu yarım kürede yaşayanlar tarafından ilk kez bulunmasının Christophe Colomb tarafından değil, Müslüman denizciler tarafından gerçekleştirildiğini ileri süren Prof. Dr. Fuat Sezgin, bu tezini Müslümanların 11. yüzyıldan itibaren yaptıkları haritalara dayandırdı ve şöyle devam etti:

"Müslümanların diğer bilim dallarında çağdaşlarından çok ileri oldukları halde matematik coğrafya-kartografya üzerine yaptıkları katkılara orientalistler tarafından değinilmemesi dikkatimi çekmişti. Son 20 yıldır bu konuda çalışmalarımı sürdürüyorum. Yunan, Hint, Babil ve İranlılar'dan öğrendikleri coğrafya bilgisini geliştiren Müslüman bilim insanları özellikle 11. yüzyıldan sonra orijinal birçok harita yapmıştır. O dönemde Müslümanlar eylem-boylam bilgilerini kullanarak binlerce kilometrelik mesafeleri hesaplamayı çok iyi biliyorlardı."

Bu arada bilim tarihinin büyük efsanelerinden biri olan, (Gavin Menzies tarafından ortaya atılan) büyük bir Çin filosunun 1406 yılında Çin'den ayrılıp dünyayı keşfe çıktığı, bu filonun 1421 yılında Amerika'yı keşfettikleri ve Missisipi ırmağı boyunca ilerledikleri söylencesinin doğru olamayacağını savunan Prof. Sezgin, "su seferde olsa olsa sadece Hint Okyanusu'nun sahillerine ulaşılmıştır" dedi.

Coğrafi Keşifler

Avrupalıların çeşitli sebeplerle 15 ve 16. yüzyıllarda bilinmeyen ülkeleri bulmak için yaptıkları gezilere Coğrafi Keşifler denir.İlk Müslüman Türk Devletleri
- Hz. Ömer zamanında İran’ın fethiyle ilk defa Müslümanlarla Türkler komşu oldular. Türkler ile Müslümanlar arasında ilk savaşlar Emeviler döneminde olmuştur. Emevilerin Türklere iyi davranmaması Türklerin İslamiyet’e girmelerini engelledi.

- Abbasiler döneminde, Müslümanlar ile Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı’nda (751) Türkler Müslümanların yanında yer alarak Çin’in yenilmesini sağladılar.

-Talas Savaşı Türklerle Müslümanlar arasında dostluğun kurulmasını sağlamıştır. Önce Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri İslam’ı kabul etmişler, onları kitleler halinde diğer Türkler takip etmiştir.

İslam Tarihiİslamiyet'ten Önce Arap Yarımadası

- İslamiyet’ten önce Arapların çoğunluğu putperestti. Kâbe bütün Araplarca kutsal sayılırdı. Puta tapıcılıktan başka Musevilik ve Hıristiyanlık dinlerine inananlar da vardı. Ayrıca Araplar arasında Hz. İbrahim’in dinini yaşayan ve kendilerine Hanif adı verilen birçok kimse vardı.

- Arapların çoğu Bedevi (çölde yaşayan göçebe Arap) idi. Bunlar geçimlerini hayvancılıkla temin ederlerdi. Şehirde oturan Araplara Medeni denirdi. Şehirlerde oturanlar ticaret ve tarım ile uğraşırlardı.

- Araplarda, ailede erkek egemendi. Kız çocukları bazen diri diri mezara gömülürdü. Kölelik kurumu kökleşmişti. Kabileler arasında sürekli çatışma vardı. Kabilecilik ön plandaydı.

- Arap toplumunda en gelişmiş sanat edebiyattı. Bütün Araplar şiir ve hitabete çok meraklıydılar.

Piri Reis1465-1470 arasında Gelibolu'da doğdu. Kahire'de öldü. Asıl adı Muhiddin Pirî'dir. Karamanlı Hacı Ali Mehmed'in oğlu ve ünlü Osmanlı denizcisi Kemal Reis'in yeğenidir. Akdeniz de korsanlık yapmakta olan amcasının yanında yaklaşık 1481'den sonra denize açıldı. 1487'de onunla birlikte İspanya'daki Müslümanların yardımına gitti. 1491-1493 arasında Sicilya, Sardunya, Korsika adalarına ve güney Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldı. Amcasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin hizmetine girerek 1499-1502 Osmanlı-Venedik Savaşı'nda bir savaş gemisinde kaptanlık yaptı. 1511'de amcasının ölümü üzerine Gelibolu'ya çekilerek Kitab-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı) üzerinde çalıştı ve 1513'te bir dünya haritası çizdi.